Thông báo vận chuyển 25/9/2017

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý khách hàng

Trong thơi gian gần đây do tình hình thông thường gặp quá nhiều phực tạp và kho khăn  nhưng kiện hàng từ ngày 19/9/2017 đến nay chưa về được và chúng tôi sẽ cố găng cho về sớm nhất để gửi quý khách dự kiến 3/10/07. xin chân thành cảm ơn!

Hotline: 0963.653.356

Các bài viết khác